Big Fish Little Fish yn cynnal Dydd Miwsig Cymru / BFLF does Dydd Miwsig Cymru

– THIS EVENT IS NOW FULL, SORRY IF YOU WERE UNLUCKY IN GETTING TICKETS THIS TIME. – 

Digwyddiad i bawb

All welcome, non-Welsh speakers and Welsh speakers alike.

 

Event info:

 • Ar y cyd â Chymraeg i Blant, mae BFLF Cymru’n cyflwyno ‘Rêf Gymraeg i’r Teulu’, dathliad o fiwsig Cymru gyda’r DJ Huw ‘Bunf’ Bunford o’r Super Furry Animals, SFA a Gareth Potter.
 • Mae’n bleser gan BFLF Cymru  i gyhoeddi eu bod yn cynnal rêf am ddim i deuluoedd i ddathlu Dydd Miwsig Cymru yn Theatr hardd y Ffwrnes yn Llanelli ddydd Sul 11 Chwefror o 2pm tan 4pm.
 • Bydd yn barod i glywed miwsig Cymraeg rhyfeddol ar y llawr dawnsio aml-synhwyraidd gyda gynnau gliter, balŵns enfawr, swigod a’r ddawns barasiwt anhygoel!
 • Sesiynau blasu am ddim gan Cymraeg i Blant, gan gynnwys ioga babi a thylino babi.
 • Beth am greu yn ein hystafell thema grefftau neu liwio murlun enfawr, chwarae bwrdd toes, ymlacio mewn lle i fabanod a chrwts gyda phebyll, twneli, pyllau peli a chwarae meddal.   Ffyn tywynnu a thatŵs troslun am ddim i bob rêfer bach a, hefyd, bar i’r oedolion.
 • Galli ddewis dod mewn gwisg ffansi ‘Gliter a Neon’– goleuo’r parti gyda secwins, gliter a ffliworolau!
  Ar gyfer teuluoedd gyda phlant iau (0 – 8 oed) ond mae croeso i bawb o bob oedran. Bydd rhieni’n gyfrifol am eu plant drwy’r amser. Wrth gymryd rhan rwyt yn derbyn y gallai llun dy blentyn gael ei ddefnyddio ar gyfer cyhoeddusrwydd BFLF neu Dydd Miwsig Cymru.
 • Mae Cymraeg i Blant yn cynnig pob matho wahanol weithgareddau hwyliog i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi, ioga babi a grwpiau stori a chân i dy helpu i ddefnyddio Cymraeg yn hyderus gyda dy blentyn.. Am ragor o wybodaeth am Gymraeg i Blant, ewch i  llyw.cymru/cymraegiblant
 • Bydd y sain yn cael ei gadw ar lefel sy’n ddiogel i glustiau bach. Dim mwy na thri o blant i bob oedolyn a phedwar oedolyn i bob plentyn. Bydd yn barod am ddigwyddiad prysur – mae’n rêf!
 • Edrych ymlaen at dy weld ar y llawr dawnsio!

 

– THIS EVENT IS NOW FULL, SORRY IF YOU WERE UNLUCKY IN GETTING TICKETS THIS TIME. – 

 

 • In association with Cymraeg for Kids, BFLF Cymru present ‘Ref Cymraeg i’r teulu’ (A Welsh rave for the family)- a celebration of Welsh music featuring Djs Huw ‘Bunf’ Bunford from  Super Furry Animals, SFA and Gareth Potter.
 • BFLF Cymru is thrilled to be putting on a free rave for families to celebrate Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day) at the beautiful Ffwrnes Theatre in Llanelli on Sunday the 11th of February from 2pm until 4pm.
 • Expect to hear some amazing Welsh music on the multi-sensory dance floor with glitter cannons, giant balloons, bubbles and the legendary parachute dance!
 • Free taster sessions from Cymraeg for Kids, including baby yoga and baby massage.
 • Get crafty in our themed craft room, busy on our giant colouring mural or play doh table, chill out in our baby and toddler chill out area with tents, tunnels, ball pools, and soft play. Free glow sticks and transfer tattoos for every little raver plus a licensed bar for the grown-ups.
 • Optional fancy dress ‘Glitter and Neon’ – light up the party with sequins, glitter and fluorescents!
  For families with younger children (0-8) although all ages are welcome. Parents remain responsible for their children at all times. By entering you accept that your child’s image may be used for publicity for BFLF or Dydd Miwsig Cymru.
 • Cymraeg for Kids offers a wide range of fun activities for children and their families, including baby massage, baby yoga, and story and song groups to help build your confidence to use Welsh with your child. For more information about Cymraeg for Kids , visit gov.wales/cymraegforkids
 • Sound levels will be monitored to be safe for little ears. A maximum of three children per adult and four adults per child. Please be prepared for the event to be busy- it is a rave!
 • See you on the dance floor!

– THIS EVENT IS NOW FULL, SORRY IF YOU WERE UNLUCKY IN GETTING TICKETS THIS TIME. – 

Awards

Sponsors